Slider
ดูหนังเอเชีย

การใช้งานเกล้องวิดีโอเว็บแคม

การใช้งานเกล้องวิดีโอเว็บแคม

การใช้งานเกล้องวิดีโอเว็บแคม

  • ในการสื่อสารเว็บแคมได้มีการใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการสนทนาทั่วไปรวมถึงการแพร่ภาพผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • ในทางธุรกิจเว็บแคมได้มีใช้ในการประชุมออนไลน์โดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประชุมร่วมกันโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาอยู่ในสถานที่เดียวกัน
  • ในการก่อสร้าง เว็บแคมได้มีใช้ติดตั้งในสถานก่อสร้างเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานโดยเปรียบเทียบภาพการทำงานของวันก่อนหน้า และวันปัจจุบัน และนอกจากนี้มีการใช้งานสำหรับความปลอดภัยในสถานก่อสร้าง
  • ในวิดีโอเกมของเพลย์สเตชัน 2ได้มีเว็บแคมในชื่อ อายทอย และเกมเอกซ์บอกซ์ 360 มีเว็บแคมในชื่อ เอกซ์บอกซ์ไลฟ์วิชันแคเมรา สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับวิดีโอเกมจับการเคลื่อนไหวของผู้เล่น
  • การใช้งานเกล้องวิดีโอเว็บแคม