Slider
ดูหนังเอเชีย

เทคโนโลยีมีบทบาทในการแก้ปัญหาสังคมอย่างไร

เทคโนโลยีมีบทบาทในการแก้ปัญหาสังคมอย่างไร

เทคโนโลยีมีบทบาทในการแก้ปัญหาสังคมอย่างไร

เทคโนโลยีมีบทบาทในการแก้ปัญหาสังคมอย่างไร

ในยุคปัจจุบันที่โลกหมุนไปไว การเปลี่ยนแปลงรอบตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญและสร้างผลกระทบต่อทุกแง่มุมของชีวิตคน
Good Factory องค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงได้จัดกิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีของ สสส. เพื่อสร้างความเข้าใจและโอกาสในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

เทคโนโลยี

คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะบางอย่าง และเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเรื่องของความเท่แต่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา  ในอดีตสมัยที่คนเรามีความยากลำบากในการเดินทาง จึงมีการคิดค้นเกวียนขึ้นมาเพื่อช่วยให้เดินทางได้สะดวกขึ้น แต่เกวียนก็มีข้อจำกัดเรื่องความช้า ต่อมาจึงมีการพัฒนายานพาหนะอย่างรถยนต์ขึ้น ซึ่งแม้จะทำให้ขนส่งได้เร็วขึ้น แต่ก็มีปัญหาตามมาคือ การสิ้นเปลืองน้ำมัน เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสร้างปัญหามลภาวะ ล่าสุดจึงเกิดการพัฒนาเป็น Tesla ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ควบคุมการขับได้เอง (self-drive car) และประหยัดน้ำมัน โดยนำการทำงานของคอมพิวเตอร์มาช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากคน (human error)ในการใช้รถใช้ถนน เป็นต้น