Slider
ดูหนังเอเชีย

ประโยชน์ ข้อดี-ข้อเสีย กล้องเว็บแคม

ประโยชน์ของกล้องเว็บแคม

สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวของคุณไปปรากฏในหน้ามอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์และอีกทั้งสามารถส่งภาพเคลื่อนไหวนี้ไปยังอีกคนได้โดยระบบอินเทอร์เน็ตโดยสามารถมองเห็นเราเคลื่อนไหวได้เหมือนอยู่ซึ่งหน้ากันถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากในยุคปัจจุบัน

ข้อดี หาซื้อได้ง่ายและมีให้เลือกทั้งแบบมีสายและไร้สายตามความต้องการของผู้ใช้

ข้อเสีย ไม่สามารถวางตัวกล้องได้ไกลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้กล้องไม่สามารถจับภาพเคลื่อนไหวในระยะไกลๆ ได้